ບົດຮຽນວັນສະບາໂຕ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

Get it on Google Play

ສະບັບໃຫມ່ ງວດ 4, 2015: Experimental Web App Version

.ບຣາວເຊີ ຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງອັບເດດ

ເລືອກບຣາວເຊີ ເຫຼົ່ານີ້:

ຄູ່ມືສຶກສາ ບົດຮຽນວັນສະບາໂຕຜູ້ໃຫຍ່

ສະບັບອ່ານງ່າຍແລະຫຍໍ້

 

 

ພຣະທັມລູກາ

 

ໂດຍ ຈອນ ເອັມ. ເຟົາເລີ

 

 

 

 

ເມສາ, ພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ

2015

 

 

 

 

 

ສາລະບານ

ພຣະທັມລູກາ

ບົດທີ1 ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ (28 ມີນາ-3 ເມສາ)

ບົດທີ2 ການຮັບບັບຕິດສະມາ ແລະ ການທົດລອງ (4-10ເມສາ)

ບົດທີ3 ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຜູ້ໃດ? (11-17 ເມສາ)

ບົດທີ4 ການຮຽກເອີ້ນເອົາສາວົກ (18-24 ເມສາ)

ບົດທີ5 ພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງວັນສະບາໂຕ

(25 ເມສາ-1 ພຶດສະພາ)

ບົດທີ6 ຜູ້ຍິງໃນການປະກາດຂອງພຣະເຢຊູ (2-8 ພຶດສະພາ)

ບົດທີ7 ພຣະເຢຊູ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລະ ການອະທິຖານ

(9-15 ພຶດສະພາ)

ບົດທີ8 ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ (16-22 ພຶດສະພາ)

ບົດທີ9 ພຣະເຢຊູ, ພຣະອາຈານໃຫຍ່ (23-29 ພຶດສະພາ)

ບົດທີ10 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

(30 ພຶດສະພາ-5 ມິຖຸນາ)

ບົດທີ11 ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ (6-12 ມິຖຸນາ)

ບົດທີ12 ພຣະເຢຊູໃນກຸງເຢລູຊາເລັມ (13-19 ມິຖຸນາ)

ບົດທີ13 ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ຟື້ນຄືນມາ (20-26 ມິຖຸນາ)

LaoAdventist.info